Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЧРЕЗ САЙТ ЗА ЕЛЕКРОННА ТЪРГОВИЯ

https://rakursi.com/onlineart 

 

С всяка поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ автоматично приема Общите условия на https://rakursi.com/online art.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и е съгласен да бъде обвързан с правилата, описани в тях, при извършването на всяка поръчка от електронния магазин https://rakursi.com/onlineart.  

Настоящите Общи условия представляват общи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между ГАЛЕРИЯ „РАКУРСИ“ ООД, гр. София, ул. „Хан Крум“ № 4А, ЕИК 121203439,  наричано по-долу за краткост ГАЛЕРИЯ, от една страна, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите произведения на изкуството чрез сайт за електронна търговия https://rakursi.com/online art.

             Чл.1. ГАЛЕРИЯТА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност при спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронния магазин произведения на изкуството.

            Чл.2. ГАЛЕРИЯТА публикува своите оферти на уеб сайт https://rakursi.com/online art.


със следната информация:

 • изображение и основни характеристики на произведението на изкуството (произведението);
 • продажната цена на произведението;
 • информация за начините на плащане – паричен превод по банков път или чрез кредитна карта;
 • правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ, условията и начина да се откаже от договора и условията, при които произведението на изкуството може да бъде върнато, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите;

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в https://rakursi.com/online art

произведения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да посочи адрес за получаване на поръчката, адрес на електронна поща и актуален телефон.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Никаква част от тези данни няма да бъде използвана от ГАЛЕРИЯТА за други цели.

            Чл.4. С акта на предоставяне на поисканите по-горе данни ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на ПОТРЕБИТЕЛЯ с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на произведенията на изкуството, предлагани на https://rakursi.com/online art.

 

Чл.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прави поръчки за закупуване на произведения на изкуството като използва функцията за онлайн покупка („Онлайн покупка“). Функцията за онлайн покупка е посочена в услугите с бутон „КУПИ“. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ направи поръчка чрез функцията „Онлайн покупка“, от ПОТРЕБИТЕЛЯ се изисква да завърши транзакцията, предмет на настоящите Общи условия. Клиентът получава потвърждение с номер на поръчката, с което тя се счита за приета.


Чл.6. След извършване на поръчката ГАЛЕРИЯТА уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за приемането й на посочения от него адрес на електронна поща. Представител на ГАЛЕРИЯТА предприема действия за осъществяване на контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ с оглед уточняване времето на доставка на заявеното произведение на изкуството. При посочени непълен или грешен адрес, адрес на електронна поща и/или телефонен номер при подаване на заявката, поръчката се счита за невалидна и за ГАЛЕРИЯТА не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване между осъществилите контакт представител на ГАЛЕРИЯТА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, подал и извършил конкретната заявка.

Чл.7. Всички цени са в български лева, за един брой. Цените са крайни и включват всички данъци и такси, с изключение на местните данъци, такси и мита за всички държави извън България. Разходите за опаковка и доставка на територията на България са за сметка на ГАЛЕРИЯТА. Поръчаното произведение на изкуството се изпраща от ГАЛЕРИЯТА след получаване на съответната цена, по начина посочен в настоящите Общи условия.

Чл.8. Доставката за територията на България се извършва с куриерска фирма Ин Тайм ООД до седем работни дни от поръчката. Заявеното за покупка произведение на изкуството се доставя с подходящи съобразно вида му опаковка и транспорт на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между представител на ГАЛЕРИЯТА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.9. Разходите за опаковка и доставка извън територията на България са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Доставката извън територията на България се извършва с куриерска фирма UPS. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се свърже с ГАЛЕРИЯТА, за да получи информация за цената на опаковката, доставката и местните данъци и такси, които следва да заплати. Тези разходи, както и цената на поръчаното произведение на изкуството се заплащат на ГАЛЕРИЯТА преди изпращане на произведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 Чл.10. Изпращането и получаването на произведенията се извършва съгласно Общите условия за взаимоотношенията с потребителите на „ИН ТАЙМ” ООД“ осъществяване на куриерски услуги за пратки на територията на България и съгласно Правилата и условията на UPS за превоз на пратки  по отношение на пратки извън територията на България.

Чл.11. Разходите по връщане до ГАЛЕРИЯТА на неполучена от ПОТРЕБИТЕЛЯТ пратка, както и всички свързани с неполучена от ПОТРЕБИТЕЛЯ пратка разходи, са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Сумата на тези разходи ще бъде удържана от страна на ГАЛЕРИЯТА от платената от ПОТРЕБИТЕЛЯ цена на поръчаното от него произведение и на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще бъде възстановена само оставащата разлика между заплатената цена и извършените по връщането на неполучена пратка разходи.
Чл.12. ГАЛЕРИЯТА:

полага грижа информацията на сайта https://rakursi.com/online art

 • да се поддържа винаги вярна и актуална;
 • не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

Чл.13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и адрес на електронна поща за кореспонденция;
 • да плати цената на заявеното от него произведение на изкуството;
 • да получи произведението.

Чл.14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на:

 • достъп в режим онлайн до ГАЛЕРИЯТА, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на ГАЛЕРИЯТА – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
 • да откаже да получи поръчаното от него произведение при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/.

Чл. 15. Срокът за упражняване на правото на отказ от договора е 14 дни. В този смисъл, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗЗП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за връщане на произведението на изкуството. Върнатото произведение трябва да бъде в същото състояние, в което е изпратено на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При наличие на повреди, ГАЛЕРИЯТА си запазва правото да не възстанови заплатената за произведението сума.

Чл.16. За упражняването на правото на отказ от договора, ГАЛЕРИЯТА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартен формуляр по образец, предвиден в закона. След получаване на отказа от договора, ГАЛЕРИЯТА трябва да потвърди получаването му на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В 14-дневен срок, ГАЛЕРИЯТА е задължена да възстанови сумите, платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ за покупка на произведението. Разходите, които са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ са тези за обратната доставка на произведението до ГАЛЕРИЯТА. Връщането на парична сума става след като ГАЛЕРИЯТА получи обратно произведението. ГАЛЕРИЯТА възстановява получената от нея сума, като я превежда по сметката на ПОТРЕБИТЕЛЯ, от която е получила плащането.

Чл.17. Договорът между страните се прекратява при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от ГАЛЕРИЯТА; прекратяване поддържането на електронния магазин; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

Чл.18. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от ПОТРЕБИТЕЛЯ или отбелязване в поле в уебсайта на ГАЛЕРИЯТА и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички авторски и сродни права са уредени в съответствие с действащата нормативна уредба на Република България. Художниците запазват пълните си авторски права върху произведенията на изкуството, включително  и след като са продадени.

Потребителят, който има намерение да изнесе зад граница дадено произведение на изкуството, е необходимо предварително да се информира  за режима за износ.

Произведенията на изкуството се предлагат за продажба в състоянието, в което се намират към момента на предлагането, публикувани и описани на https://rakursi.com/onlineart

Възможно е цветовете на картините, показани в интернет сайта, да се различават от оригиналните.

Потребителят може да разглежда и използва уебсайта, платформата за онлайн продажби на онлайн магазина и тяхното съдържание единствено за лична употреба.

Съдържанието на платформата е обект на авторско право и всяко използване на цели произведения или детайли от тях без изричното разрешение на ГАЛЕРИЯТА ще бъде санкционирано съгласно закона за авторското право.

Желаем да уверим всички наши клиенти, че екипът ни е в готовност да отговори на всякакви въпроси, свързани с използването на уебсайта и със закупуването на произведения посредством онлайн магазина. Подробна информация за начините за връзка с нас е налична на уебсайта.


            За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

            „Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.


            „Потребителв широк смисъл е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице  и се е съгласило с настоящите Общи условия.

            „Потребител в тесен смисъл е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

            „Електронна поща е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

            За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които събираме са:

 • адрес на електронна поща за кореспонденция;
 • адрес за доставка;
 • телефонен номер.

Всички лични данни и комуникации са защитени със SSL сертификат при въвежданото им.

Всички съхранявани данни са защитени.

Не продаваме и никога няма да продадем вашите лични данни на трети страни.

Ако закупите произведение на изкуството от https://rakursi.com/onlineart,

ние ще съхраняваме вашите данни, необходими за обработка и доставка на поръчката, докато имаме техническа възможност за това.

Можете също така да изпратите заявка ръчно на адрес https://www.rakursi.com/contacts-us/, ако желаете информацията Ви да бъде изтрита завинаги!

Имате право по всяко едно време да поискате копие от информацията, която съхраняваме за вас.

Ако желате да получите копие на част от информацията или цялата Ви лична информация, моля, изпратете ни имейл от следният адрес:

https://www.rakursi.com/contact-us/

Можете да ни пишете да коригираме или премахнем информацията, съхранявана за вас.

 

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ГАЛЕРИЯТА, която след извършване на промените се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ГАЛЕРИЯТА, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

 

При отказ от поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава веднага да уведоми ГАЛЕРИЯТА за желанието си и да изпрати чрез e-mail стандартна декларация за отказ със следната информация:

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.