„18% Gravity 4“ 

STOYAN YORGOV
photography
30/42 сm

153,60