Golo-tjalo-100x70_res

„Голо тяло“-см.техника/хартия, 100/70 см.